Welcome to Zhen-Zhong HU's Personal Website  中文版

Contact Information

Zhenzhong Hu   Associate Professor
--------------------------

Department of Civil Engineering, Tsinghua University

Graduate School at Shenzhen, Tsinghua University

He Shan Heng Building, Tsinghua University, Haidian District, Beijing, China(100084)

Qinghua Park, Xili University Town, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China(518055)

(010) 62789225

(0755) 26036358

Email:huzhenzhong@tsinghua.edu.cn